Kindermishandeling en Huiselijk geweld (e-learning)

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen vaak voor. Jaarlijks komen zo'n 200.000 mensen in aanraking met huiselijk geweld en worden ongeveer 1 op de 30 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. 

Medewerkers in de gezondheidszorg, waaronder doktersassistenten, komen in contact met veel verschillende mensen; met patiënten en hun partner, ouders, kinderen en andere familieleden. Soms merk je dat het niet goed gaat met een patiënt, je merkt bijvoorbeeld dat er veel spanningen zijn in een gezin. Of je krijgt het vermoeden dat een kind thuis niet veilig is. 
Maar wat kun je doen? Dat is niet makkelijk: mishandeling signaleren en aanpakken is omgeven door twijfels en onzekerheden: 'Zie je het wel goed?', 'Wat als mijn zorgen onterecht zijn?'of 'Wie ben ik om me ermee te bemoeien?'. 

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld helpt om vermoedens in kaart te brengen zorgen te bespreken en een beslissing te nemen over hulpverlenen en/ of melden bij Veilig Thuis. Elke huisartsenpraktijk heeft de wettelijke plicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en medewerkers moeten deze kunnen toepassen. 

Via DiesNox bieden we online cursussen van Augeo Foundation aan en leren professionals hoe ze signalen van kindermishandeling herkennen en wat zij met hun zorgen kunnen doen. 

Programma

Deze e-learning bestaat uit 3 online cursussen en kunnen in eigen tijd gevolgd worden, duren ongeveer 2 tot 3 uur en worden afgesloten met een toets met certificaat. 

1. (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode W2019
Deze cursus is ontwikkeld voor (triage-)assistenten op de post of in de praktijk. De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck.

Leerdoelen

 • Je krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen.
 • Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen zijn.
 • Je wordt je ervan bewust dat het signaleren en handelen volgens de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en verantwoordelijkheden.
 • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
 • Je krijgt informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die  kinderen wel veilig zijn.

 2. Algemeen: Kindcheck W2019
De kindcheck is een onderdeel van de Wet meldcode. De kindcheck doe je bij volwassen cliënten of patiënten als je vermoedt dat hun situatie schadelijk kan zijn voor minderjarige kinderen. Je checkt of je cliënt of patiënt kinderen heeft en of die wel veilig zijn. Je doet dat bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige depressieve klachten, verslavingsproblemen of partnergeweld.
In deze cursus vertelt Marjon Donkers, adviseur kinderrechten en jeugdbeleid, over de kindcheck.  Aan de hand van videofragmenten en vragen leer je wat de kindcheck inhoudt, waarom het belangrijk is dat je die uitvoert en hoe je dat doet.

Wat leer je in de cursus?

 • Je leert wat de kindcheck is.
 • Je leert wat oudersignalen zijn.
 • Je leert wanneer je een kindcheck uitvoert.
 • Je leert welke stappen je moet nemen als je zorgen hebt.
 • Je wordt je ervan bewust dat bepaalde situaties van ouders schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
 • Je leert oudersignalen herkennen.
 • Je leert hoe je het beste kunt vragen of iemand minderjarige kinderen heeft.
 • Je leert hoe je zaken vastlegt in het dossier.

 3. Triagisten casussen: ‘Is het thuis veilig?’
‘Is het thuis veilig’ bestaat uit aantal korte oefeningen gebaseerd op praktijksituaties. De oefeningen sluiten aan op de cursus ‘Werken met een meldcode’.  Het gaat om twee oefencasussen, een oefening gespreksvoering en een kennistoets.

Leerdoelen

 • Je weet wanneer de kindcheck moet worden uitgevoerd en welke vragen je moet stellen om dit te doen.
 • Je bent je bewust van de diversiteit van signalen en weet dat ook uitstel van zorg een signaal is van mogelijke gezinsproblemen en een vorm van      verwaarlozing.
 • Je vult de focusvragen (SPUTOVAMO) in tijdens de triage en bent bewust van het belang van antwoorden op deze vragen.
 • Je kunt afwegen welk belang ouder- en/of kindsignalen spelen bij het verzoek tot visitatie van de huisartsenpost.
 • Je gebruikt gesprekstechnieken die helpen om emoties te reguleren, zoals: reflecteren, samenvatten, luisteren, feedback geven.

Praktisch
Datum:                                Hele jaar te volgen
Tijdstip:                               n.v.t.
Doelgroep:                          Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                               Online, vanuit huis
Accreditatie:                       3 accreditatiepunten
Studiebelasting:                 3 uur
Kosten:                                € 29,50 (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                         Augeo Foundation
Aanmelden:                        www.diesnox.nu
Zelfstudie:                           -
Studiemateriaal:                E-learning wordt na aanmelden verstrekt

Informatie

Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of
e-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden

Indien je je wil aanmelden voor de online scholing, kun je in onderstaand schema de gewenste scholing aanklikken. Binnen 3 werkdagen ontvang je van ons de inloggegevens voor het doorlopen van deze e-learning. En vanaf die datum heb je 1 jaar toegang tot je account. 

aanmelden training

Direct naar